brygga_1070_233

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet för oss
Vi är långsiktiga investerare och investeringsbesluten grundas på förvaltarnas bolagsanalyser där faktorer såsom bolagets affärsmodell, marknadsposition, utvecklingsmöjligheter och risker undersöks. Hållbarhetsfaktorer bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen eftersom vi är övertygade om att de påverkar bolagens framtida utvecklingsmöjligheter.

Vi anser att bra bolag
 • är långsiktiga och har god affärsetik
 • tar ansvar för den påverkan verksamheten har på omvärlden
 • har identifierat samtliga risker, även hållbarhetsrisker, och har processer för att hantera och minimera dem
Exempel på hållbarhetsrisker
 • bristande affärsetik
 • bristande miljöarbete
 • bristande leverantörskontroll
I september 2013 skrev vi under PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhet i investeringsprocessen
Vi eftersträvar att investera i bolag med hållbara affärsmodeller som är rätt positionerade för framtiden. Inför varje investeringsbeslut gör vi en grundlig analys som därefter är en pågående process under hela ägandeperioden. Hållbarhetsfaktorer har med åren blivit allt större affärsrisker för bolag bland annat i och med omvärldsutmaningar och kunders ökade medvetenhet inom området. Dessa faktorer bedöms i analysen på samma sätt som operationella och finansiella faktorer. För att arbetet med hållbarhetsfrågor ska ske på bästa sätt arbetar vi med kontinuerlig utbildning av våra förvaltare inom området.

Lannebo Fonder investerar inte i företag som är involverade i produktion eller utveckling av inhumana vapen såsom
 • klusterbomber
 • kärnvapen
 • landminor
Hållbarhet i ägararbetet
Lannebo Fonder är en stor ägare i många svenska börsbolag vilket medför ett ansvar och en möjlighet att påverka bolagen. Vi fokuserar vårt ansvar och därmed vår påverkan till de bolag där vi har en större ägarandel, eftersom det är där vi kan göra störst nytta.
 • Vi för en dialog med bolagens ledande befattningshavare kring deras hållbarhetsarbete, både proaktivt och reaktivt
 • Vi deltar i bolagens valberedningsarbete där bland annat förslag på styrelseledamöter och styrelseordförande tas fram till bolagsstämman
 • Vi utnyttjar fondens rösträtt på bolagsstämmor
Att vara en ansvarsfull ägare är en del i att skapa en ansvarsfull produkt. Syftet med vårt ägarutövande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och bidra till en långsiktigt sund utveckling av bolagen och den finansiella marknaden. Grunden för ägarutövandet är vår upprättade ägarpolicy samt Svensk kod för bolagsstyrning. Läs mer om vårt ägararbete här.

Hållbarhets- och temafonder
Vår investeringsfilosofi och vårt arbetssätt kring hållbarhetsfrågor gäller samtliga fonder och förvaltare hos oss. Vi separerar inte detta arbete till enskilda hållbarhetsfonder eller så kallade etiska fonder.

Resurser
 • Egen analys som inkluderar hållbarhetsaspekter
 • Hållbarhets- och Ägaransvarig
 • Intern Hållbarhetskommitté
Åtaganden
 • Vi skrev under PRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar, i september 2013 som ett led i arbetet att vara en ansvarsfull investerare och ägare. Själva förvaltningen har inte förändrats på grund av medlemskapet men det ger en större tyngd åt hållbarhetsfrågor internt och hjälper till att driva arbetet framåt. Läs mer om PRI nedan.
 • Vi är medlemmar och sitter i styrelsen i Swesif (Sweden´s Sustainable Investment Forum)
 • Vi deltar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för hållbarhets- och ägarfrågor för att driva branschen åt rätt håll i dessa frågor
Kontroller och rapportering
 • Nya investeringar måste alltid godkännas av riskhanteringsfunktionen som kontrollerar att investeringen följer de kriterier som fastställts av Lannebo Fonders styrelse
 • Förvaltarna är ansvariga för att arbeta enligt Lannebo Fonders interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen
 • Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget
 • Daglig kontroll utförs av fondadministrationen som säkerställer att fonden endast har investerat i tillåtna innehav
 • Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på Lannebo Fonders hemsida
 • En årlig rapport sammanställs till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar
Vill du veta mer
Kontakta Maria Nordqvist, Hållbarhets- & Ägaransvarig.unpri_logo

PRI, FN:s direktiv om ansvarsfulla investeringar, syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i investeringarna och har blivit en global branschstandard för ansvarsfulla investeringar. PRI består av sex principer som en investerare ska sträva efter att följa. 

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.
4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

 • 08-5622 5200Växel
 • 08-5622 5222Kundtjänst
Behöver du hjälp eller undrar du över något?
Ring oss gärna vardagar mellan 09.00-17.00
eller skicka ett mejl